Sự kiện 20/11 tại Nhật ngữ Kiến Minh – Hajiem Nippon