Phân biệt sự khác biệt giữa ~Te Iru, ~Te Aru và ~Te Oku