Khi nộp hồ sơ du học Nhật Bản, có cần thiết phải nộp tất cả bản gốc hay không?