Hồ sơ phải chuẩn bị trước các đợt nhập học bao lâu?